Michael Fleischer

Michael Fleischer
Michael Fleischer
communication design
Konsultacje:
pon.: 15:00-16:30 (uni)
Kontakt:
tel.: +48 697 621 777
michael@fleischer.pl

ten trick jest stary jak świat dlatego też działa i dlatego jest też taki stary.

nota biograficzna
 • 1952 urodzony. rodzice: rudolf i ilse fleischer.
 • 1982-85 studia slawistyki i germanistyki na uniwersytecie w bochum.
 • 1985 praca doktorska w dziedzinie slawistyki. ocena „summa cum laude”.
 • 1985-86 roczny pobyt w rosji na zaproszenie akademii nauk (sektor po strukturnoj tipologii). stypendium deutsche forschungsgemeinschaft.
 • 1988-1990 praca nad habilitacja na uniwersytecie w bochum. stypendium habilitacyjne deutsche forschungsgemeinschaft.
 • 1989-90 profesura c3 w instytucie slawistyki uniwersytetu w oldenburg.
 • 1990 habilitacja – 20. czerwiec 1990. venia legendi w dziedzinie slawistyki.
 • 1991 przyjecie (na 5 lat) do programu heisenberga, deutsche forschungsgemeinschaft. liczne projekty w ramach tego programu.
 • 1994 profesura c4 w instytucie slawistyki uniwersytetu we frankfurcie nad menem.
 • 1996-97 profesura c4 w instytucie slawistyki uniwersytetu w bochum.
 • 1999-2007 profesura w instytucie kulturoznawstwa uniwersytetu wrocławskiego.
 • 2000/01 profesura komunikacja interkulturowa w instytucie lingwistyki stosowanej uniwersytetu poznańskiego.
 • 2001… profesura corporate identity i public relations w instytucie nauk społecznych i dziennikarstwa dolnośląskiej szkoły wyższej we wrocławiu (www.dswe.wroc.pl).
 • 2002-2007 kierownik katedry komunikacji społecznej w centrum studiow niemieckich i europejskich im. willy brandta uniwersytetu wrocławskiego (ww.wbz.uni.wroc.pl).
 • 2002-2007 zastępca dyrektora centrum im. willy brandta.
 • 2006 druga habilitacja w dziedzinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej na uniwersytecie poznańskim, na wydziale nauk społecznych.
 • 2007 profesor w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, kierownik specjalności ‚communication design / projektowanie komunikacji i wizerunek organizacji’.
specjalizacje badawcze
 • teoria systemów
 • praca w paradygmacie empirycznym
 • konstruktywizm
 • teoria dyskursu
 • lingwistyka kognitywna
 • corporate identity i design
najważniejsze publikacje
 • Communication design czyli projektowanie komunikacji., Łódź 2010
 • Wartości w wymiarze komunikacyjnym., Łódź 2010
 • Estetyka tu i tam i jej wpływ na komunikacje., Łódź 2010
 • Non-dualistyczny świat, konstruktywizm i Dogen Zenji., Wrocław 2009
 • Trzy prawa komunikacji i jedna definicja design., Łask 2009
 • Konstrukcja rzeczywistości, 2., Wrocław 2008
 • Koncepty – elementy sterujące komunikacji., Wrocław 2008
 • Ogólna teoria komunikacji., Wrocław 2007
 • Allgemeine Kommunikationstheorie., Oberhausen 2006
 • Der Beobachter dritter Ordnung. Über einen vernünftigen Konstruktivismus., Oberhausen 2005
 • Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie., Wrocław 2005
 • Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury., Wrocław 2004
 • Pies i człowiek – o komunikacji międzygatunkowej. , Wrocław 2004
 • Kognitywny wizerunek Wrocławia., Wrocław 2004
 • Wirklichkeitskonstruktion. Beiträge zur systemtheoretischen Konstruktivismusforschung. 383 S. [Konstrukcja rzeczywistości. Studia na temat systemowo-teoretycznych badań konstruktywizmu.] , Dresden 2003
 • Corporate Identity i Public Relations. , Wrocław 2003
 • System polskich symboli kolektywnych. , Wrocław 2003
 • Teoria kultury i komunikacji. 600 S, Wrocław 2002
 • Konstrukcja rzeczywistości. 350 S., Wrocław 2002
 • Kulturtheorie – systemtheoretische und evolutionäre Grundlagen. 550 S. [Teoria kultury – podstawy ujęcia systemowo-teoretycznego i ewolucyjnego] , Oberhausen 2001
 • Die Darstellung anderer Kulturen. Ermittlung von Stereotypen in deutschen Polen-Reiseführern. 380 S. (razem z Tüschau 16). [Prezentacja innych kultur. Stereotypy w niemieckich przewodnikach po Polsce] , Oberhausen 1998
 • Die subkulturellen Symbole der Punks. Eine empirische Untersuchung. 140 S. (razem z Tüschau 16). [Subkulturowe symbole punków. Wyniki badań empirycznych] , Oberhausen 1998
 • Das System der russischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 116) 160 S. [System rosyjskiej symboliki kolektywnej. Wyniki badań empirycznych] , München 1997
 • Weltbildgesteuerte Wirklichkeitskonstruktion, Band 2: Aspekte russischer und polnischer Kultur. (Beiträge zum Phänomen Weltbild). (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 57) 250 S. [Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości. Tom 2: Aspekty rosyjskiej i polskiej kultury (studia na temat obrazu świata)]. , München 1997
 • Das System der deutschen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 200 S. [System niemieckich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , Bochum 1996
 • Weltbildgesteuerte Wirklichkeitskonstruktion. Beiträge zum Phänomen Weltbild. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 48) 220 S. [Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości. Studia na temat obrazu świata]. , München 1996
 • Die weltbildgesteuerte kulturelle Zeit- und Raumkonstruktion (Eine empirische Untersuchung an polnischem Material). (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 49) 184 S. [Sterowana przez obraz świata kulturowa konstrukcja czasu i przestrzeni (wyniki badań empirycznych na materiale polskim)] , München 1996
 • System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych. 200 S., Wrocław 1996
 • Das System der polnischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 39) 280 S. [System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , München 1995
 • Das System der polnischen Kollektivsymbolik. Eine empirische Untersuchung. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 39) 280 S. [System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych] , München 1995
 • Die Wirklichkeit der Zeichen. Empirische Kultur und Literaturwissenschaft (Systemtheoretische Grundlagen und Hypothesen). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 480 S. [Rzeczywistość znaków. Empiryczne kulturoznawstwo i literaturoznawstwo (podstawy i hipotezy w ramach teorii systemów)] , Bochum 1994
 • Problemy i hipotezy systemowej teorii kultury. Podstawy empirycznych badań tekstów i kultury. 160 S. , Wrocław 1994
 • Overground. Die Literatur der polnischen alternativen Subkulturen der 80er und 90er Jahre. (Eine Einsicht). (Reihe: Slavistische Beiträge, Band 316). 180 S. [Overground. Literatura polskich subkultur alternatywnych lat 80-tych i 90-tych. Przegląd] , München 1994
 • Das lyrische Werk von Tadeusz Peiper. Analyse und Konkordanzwörterbuch. (Reihe: Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 32). 580 S. [Twórczość poetycka Tadeusza Peipera. Analizy i konkordancja] , München 1992
 • Die Semiotik des Spruches. Kulturelle Dimensionen moderner Sprüche (an deutschem und polnischem Material. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 422 S. [Semiotyka małych form. Kulturowe wymiary współczesnych małych form (na materiale niemieckim i polskim)] , Bochum 1991
 • Information und Bedeutung. Ein systemtheoretisches Modell des Kommunikationsprozesses (und das Problem des Verstehens). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 190 S. [Informacja i znaczenie. Model procesu komunikacyjnego w ramach teorii systemów (i problem rozumienia)] , Bochum 1990
 • Die sowjetische Semiotik. Theoretische Grundlagen der Moskauer und Tartuer Schule. (Reihe: Probleme der Semiotik. Band 9). 210 S. [Rosyjska semiotyka. Teoretyczne podstawy szkoły Moskiewsko-Tartuskiej] , Tübingen 1989
 • Die Evolution der Literatur und Kultur. Grundsatzfragen zum Entwicklungsproblem (ein systemtheoretisches Modell). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 250 S. [Ewolucja literatury i kultury. Główne aspekty problemu rozwoju (model z zakresu teorii systemów)] , Bochum 1989
 • Eine Theorie des Kabaretts. Versuch einer Gattungsbeschreibung (an deutschem und polnischem Material). (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). 240 S. [Teoria kabaretu. Próba opisu gatunku (na materiale niemieckim i polskim)] , Bochum 1989
 • Die populäre Literatur. Analysen literarischer Randbereiche an slavischem und deutschem Material. (Reihe: Bochumer Beiträge zur Semiotik). Razem z Christianem Sappokiem. 460 S. [Literatura popularna. Analizy literackich obszarów granicznych na materiale słowiańskim i niemieckim] W tym zawarte., Bochum 1988
 • Hund und Mensch. Eine semiotische Analyse ihrer Kommunikation. (Reihe: Probleme der Semiotik, Band 6). 185 S. [Pies i człowiek. Semiotyczna analiza ich komunikacji] , Tübingen 1987
 • Die polnische Lyrik von 1945 bis 1985. Entwicklung Generationenfolge Periodisation. 480 S. [Polska liryka od 1945 do 1985. Rozwój, Generacje, Periodyzacja] , Essen 1986
 • Nomenhäufigkeitsverteilungslisten zur Lyrik von Paul Celan. Statistik der Substantive und ihrer Komposita. 120 S. [Listy częstotliwości rzeczowników w liryce Paula Celana] , Essen 1985
stanowisko naukowe, członkostwa i wyróżnienia
 • dyrektor instytutu grafiki szkoły wyższej psychologii społecznej wydziału zamiejscowego we wrocławiu
 • kierownik zakładu projektowania komunikacji w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego
 • redaktor naczelny magazynu communication design magazine i serii wydawniczej projektowanie komunikacji
pliki do pobrania

  Comments are closed