mateusz antczak: wyniki badań projektu dyplomowego 'wizerunek wizerunku'

Wizerunek, czyli „sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana” (PWN) jest przedmiotem wielu badań i rozważań. Wynika to z potrzeby kreowania pewnego, określonego sposobu postrzegania obiektu przez publiczność. Ta z kolei wynika z konieczności wyróżnienia na rynku lub/i w danym środowisku.

W wielu opracowaniach wizerunek definiowany jest jako następstwo postulowania tożsamości na publiczność, proces kreowania wizerunku jest jednak bardziej złożony. W ramach hipotezy badawczej przyjęto, iż w procesie powstawania obrazu obiektu udział mają inne obrazy tworzące lub otaczające obiekt. W ramach badania zdecydowano się na zbadanie wizerunków konsumentów marki Apple oraz Samsung (obiekty) oraz różnic rekonstrukcji wizerunków wynikających z złożoności kontekstów (otoczenia obiektu).

Na podstawie zebranego materiału badawczego, na który składało się sześć arkuszy badawczych (prezentujących trzy różne konteksty dla dwóch różnych marek) można zauważyć, że pewne cechy wizerunkowe transportowane są mimo dużego wpływu wizerunków otaczających. Największą stałość obrazu możemy zauważyć w przypadku charakteru, który może zostać zaobserwowany z zewnątrz mimo jego małej znajomości. W przypadku cech wymagających większej wiedzy na temat omawianego obiektu tj. wartości, charakterystyka, filozofia, wyróżniki itd. występują większe różnice deklarowanych postrzegań.

omówienie projektu omówienie projektu
omówienie projektu omówienie projektu
omówienie projektu omówienie projektu
omówienie projektu omówienie projektu
wyniki badań wyniki badań
wyniki badań wyniki badań