manual – legal design

Najpierw miał to być krótki skrypt wprowadzający do zajęć, które są wspólną platformą dla studentów projektowania graficznego i prawa, a wyszło coś bardziej obszernego - pierwsza monografia w języku polskim, która porusza zagadnienia czytelności, dostępności i klarowności prawa - legal design. Ta książka jest dla twórców prawa, żeby pamiętali o tym, że prawo musi być zorientowane na obywatela. Ta książka jest dla przedstawicieli prawniczego sektora, żeby pamiętali o swojej misji. Ta książka jest dla projektantów, żeby pamiętali, jak wielka ciąży na nich odpowiedzialność. Celem książki jest pokazanie, czym jest legal design, z jakich teorii można czerpać na temat legal design inspirację, w jaki sposób można wykorzystać legal design w praktyce projektowej/rynkowej. Ta książka jest również o tym, jak uczyć projektowania nie-projektantów, a także jak zmienia się nauka projektowania do kształtu komponentu edukacyjnego dla tych obszarów, które w założeniu organizują tzw. rzeczywistość społeczną.

Design dotyka wszystkiego i nas wszystkich, obojętnie na jakie produkty czy usługi spojrzymy, mamy do czynienia z designem. Nie ma czegoś takiego jak brak designu. Alternatywą dla dobrego designu jest zawsze zły design i odwrotnie.

W tym sensie każdy produkt czy usługa prawna zostały zaprojektowane. W tym ujęciu każdy prawnik, co zresztą wynika z monopolu na specyficzną wiedzę zawodową, jest projektantem w zakresie prawa. Inaczej mówiąc, za Victorem Papankiem: „Każdy człowiek jest projektantem”, ale nie każdy prawnikiem.

„Wszyscy widzimy, że zalewa nas ogromna ilość regulacji prawnych, w których coraz trudniej znaleźć poszukiwaną treść. Pora się zatrzymać i zastanowić. Musimy myśleć nie tylko o tym, jak tworzone jest prawo, czyli jak przeprowadzany jest sam proces legislacyjny, ale też o tym, czy dobrze wykorzystano prawo jako narzędzie do rozstrzygnięcia określonego problemu. Aby wypracować rozwiązania i zmienić zachowanie ludzi za pomocą prawa, w trakcie jego tworzenia trzeba zastosować odpowiednią metodę projektową i przejść przez cały proces z użyciem właściwych narzędzi – od ustalenia, co jest rzeczywistym problemem, do wdrożenia rozwiązania, które zostało wcześniej sprawdzone przez użytkowników. Jednak do tego potrzebna jest nie tylko wiedza projektanta, ale również otwartość i uważność wszystkich uczestników procesu, w tym prawników”. dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS

“Legal design, legal service design, legal product design, legal design thinking to seria nowych pojęć, które w ostatnich kilku latach dołączyły – obok wielu innych, takich jak legal tech, law tech, agile lawyer – do zakresu legal project management, wprowadzając z niemałym impetem perspektywę „legal innowacji” do sektora nieuchodzącego w postrzeganiu społecznym za prekursora unowocześnień, a wręcz przeciwnie” - Wszołek, Płuchowska

“Legal design jest niczym innym jak zastosowaniem information designu w obszarach wymagających wsparcia zgodnie z logiką projektowania Krzysztofa Lenka (2011): prowadzić, wyjaśniać, tłumaczyć. Legal design należy rozpatrywać jako syntezę information designu ze społecznie zorientowanymi doktrynami projektowania: human centered design, universal design i participatory design w celach inkluzyjnych w różnych obszarach prawa. To przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na skomplikowany system prawa i jego językową – równie trudną – reprezentację. Innymi słowy, legal design stanowi konsekwencję operatywnych deficytów systemu prawa, przejawiających się trudnością w dostarczeniu użytkownikowi końcowemu nie tylko dobrze skonstruowanych przepisów, ale również formy, w jakiej są one prezentowane” - Wszołek, Płuchowska

  • redakcja: mariusz wszołek, dorota płuchowska
  • recenzja: prof. uniwersytetu swps adam bodnar 
  • wstęp: prof. uniwersytetu swps monika lewandowicz-machnikowska
  • projekt broszury: mateusz antczak
  • wydawnictwo: libron
  • liczba stron: 137
  • isbn: 978-83-66269-55-2
  • księgarnia: libron 
  • do pobrania: pdf